Follo Kvalifiseringssenter IKS mottar og innhenter opplysninger om våre deltakere for å kunne gi riktige tjenester på vegne av våre eierkommuner.

Alle skal være trygge på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter de har etter Personopplysningsloven.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger ved Follo Kvalifiseringssenter IKS.

Follo Kvalifiseringssenter IKS er et voksenopplæringssenter som eies av Frogn, Ski og Vestby kommuner. Senteret tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og drifter introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Follo Kvalifiseringssenter IKS arrangerer prøver i norsk og samfunnskunnskap og statsborgerprøven.

Vi mottar og henter inn personopplysninger om våre deltakere fra våre eierkommuner, staten og deltakerne selv. Vi har ansvaret for deler av rapporteringen til Integrerings- og mangfolds direktoratet. Vi overfører data om deltakelse og resultater ihht. Introduksjonsloven. Det er nødvendig å ha tilgang til personopplysninger for å kunne gi riktige tjenester. Opplysninger som vi henter inn, skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar Follo Kvalifiseringssenter IKS fra taushetsplikten eller hvis deltaker samtykker.

De ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov. Kun ansatte som trenger opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid, skal ha tilgang til opplysningene.Opplysningene skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes etter bruk.

Follo Kvalifiseringssenter IKS har rutiner og internkontroll for behandling, sikring, sletting og makulering av personopplysninger etter Personopplysningsloven § 14. Personopplysningene blir behandlet i vårt saksbehandlingssystem som har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemet er tilgangsstyrt.

Behandlingsansvarlig

Follo Kvalifiseringssenter IKS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter etter Personopplysningsloven

Alle har rett til generell informasjon om Follo Kvalifiseringssenter IKS sin behandling av opplysninger etter Personopplysningsloven § 18. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg.

Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet etter Personopplysningsloven § 27 og § 28. Slike krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Behandling av personopplysninger på folloks.no

Vi har elektroniske skjemaer for påmelding til våre kurs. Skjemaene brukes av de registrerte og av eierkommunene våre. Type personopplysninger fremgår av skjemaene. I søknadskjemaene må den registrerte gi de opplysningene som er nødvendig for at vi skal kunne tilby norskkurs. Skjemaene med opplysninger og benyttet IP-adresse blir sendt på e-post til Follo Kvalifiseringssenter IKS. Der de blir lagt inn i vårt saksbehandlingssystem. Disse opplysningene deles ikke med tredjepart. Når skjemaet er registret, blir e-posten slettet fra vår e-post server. Informasjonen brukes videre og oppdateres løpende i vårt saksbehandlingssystem.

Informasjonskapsler

www.folloks.no bruker informasjonskapsler («cookies»).

Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom «innstillinger», «sikkerhet» e.l.

Økt

Informasjonskapsler («cookies») brukes til å holde rede på hvordan du navigerer på nettstedet. De inneholder ikke personopplysninger og slettes når økten er over.

Preferanser

Informasjonskapsler brukes til å ta vare på foretrukne innstillinger for skriftstørrelse og kontrast. De inneholder ikke personopplysninger, men de holder seg fra økt til økt.

Analyse

Vi bruker Google Analytics til å vurdere og forbedre nettstedet vårt ved å telle hvordan det brukes. Informasjonskapsler inneholder generell informasjon om nettleser, språk, verdensdel og hvilken nettside du kom fra.

Vi registrerer:

hvilken side du ser på

dato og tid

hvilken nettleser du bruker og versjon

din maskins internettadresse (ip-adresse)

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på folloks.no.

Generelt om sikker bruk av e –post hos Follo Kvalifiseringssenter IKS

Vi behandler e-post på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og Offentlighetslovens regler.

Henvendelser via e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, eksempelvis personnummer eller DUF-nummer, jf. Personopplysningsloven § 2 nr. 1).

Ikke send sensitiv informasjon, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. Personopplysningsloven § 2 nr. 8.

Spørsmål om utlevering av personopplysninger vil ikke bli besvart per e-post.

Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig saksbehandling, kan Follo Kvalifiseringssenter IKS gi avsender beskjed om at henvendelsen må sendes i ordinær post eller gis ved personlig fremmøte.

Borgernes nye rettigheter

 Vi tar ditt personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte i samsvar med den nye personvernforordningen. Opplysningene vil bli lagret i database og vil ikke bli delt med andre.

Kontakt

Har du spørsmål om hvordan Follo Kvalifiseringssenter IKS håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte oss på telefon 64 91 19 50.

Alle henvendelser vil bli besvart innen en måned.